Heeringa Assurantiën. respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

U kunt het meldingsregister raadplegen op www.cbpweb.nl.

Het gebruik van de website www.Heeringaassurantien.nl

Heeringa Assurantiën. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Heeringa Assurantiën van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Heeringa Assurantiën
t.a.v. Directie
Jongemastraat 47
8701 JC Bolsward

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina’s bezocht zijn;
 • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Uw privacy bij Heeringa Assurantiën

De wereld zoals wij die kennen is de afgelopen decennia in rap tempo veranderd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en nieuwe voordelen, maar ook nieuwe bedreigingen. Want weet u nog wie er allemaal over uw persoonsgegevens beschikken? Wat doen diegenen er mee? En hoe en waar worden deze gegevens bewaard? De digitale opslag van uw persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het risico op (online) identiteitsfraude en andere cybercriminaliteit. In deze blog leest u meer over hoe uw privacy geregeld is bij Heeringa Assurantiën.

Wat houdt de privacywet voor consumenten in?
Het digitaal verwerken en delen van persoonsgegevens kent geen (lands)grenzen meer en wordt steeds eenvoudiger en gebruikelijker. Denk aan het versturen van een e-mail of het bestellen in een (buitenlandse) webshop. Daarom is het noodzakelijk dat uw gegevens in de hele EU worden beschermd. Vanaf 25 mei wordt de Europese Privacywet (GDPR) daarom van toepassing. In Nederland wordt de wet doorgevoerd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook uw telefoonnummer en locatiegegevens (zoals uw IP-adres) zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als uw ras, godsdienst of gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Met de AVG krijgt u meer mogelijkheden om uw gegevens te beheren en om voor uzelf op te komen wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Hiertoe heeft u de volgende rechten:

 • Recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gedaan wordt.
 • Recht op inzage in de gegevens die van u opgeslagen en verwerkt worden.
 • Recht op het wijzigen of rectificeren en aanvullen van uw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking. U bepaalt welke persoonsgegevens er wel en niet verwerkt mogen worden.
 • Recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten en profilering.
 • Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens, ofwel ‘dataportabiliteit’.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om ‘vergeten’ te worden. Een bedrijf moet al uw gegevens verwijderen of anonimiseren.
 • Meer informatie over uw rechten leest u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaat Heeringa Assurantiën om met mijn persoonsgegevens?
Ook bij Heeringa Assurantiën verwerken we persoonsgegevens. Handelingen die volgens de Privacywet in ieder geval onder ‘verwerken’ vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen en zelfs het vernietigen van gegevens.

Waarom worden er gegevens van mij verwerkt?
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben we een rechtmatige grondslag. Dat wil zeggen dat we uw gegevens verwerken om uw verzekeringen of uw hypotheek goed te kunnen afsluiten en beheren. Of wanneer dit in het belang van onze bedrijfsvoering is, bijvoorbeeld om aan wet- en regelgeving te voldoen of bij marketingcampagnes. In andere gevallen of wanneer er geen relatie met u is, hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens te verwerken. Die toestemming moet u ons dan per persoonsgegeven, zoals uw naam, adres, bankrekeningnummer of koophistorie, apart geven.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst of een andere rechtmatige verwerking mogen we verwerken. Daarbij mogen we deze gegevens ook niet onbeperkt verwerken. Per gegeven of situatie hebben we hiervoor bewaartermijnen opgesteld en onze processen hierop aangepast. Daarnaast hebben we ook technische stappen ondernomen om uw gegevens nog beter te beschermen.

Wie verwerkt mijn gegevens bij Heeringa Assurantiën?
Vragen die we hierbij wilden beantwoorden zijn:

 • Welke verwerkingen vinden er plaats en met welk doel?
 • Welke persoonsgegevens leggen we vast en op welke plekken?
 • Welke middelen gebruiken we hiervoor? Aan wie verstrekken we gegevens?
 • Welke risico’s lopen we daarbij? Welke (beveiligings)maatregelen kunnen we treffen?

We hebben er bewust voor gekozen om alle afdelingen hierbij te betrekken. Daar zitten tenslotte de mensen die alle ins en outs van de processen kennen, waardoor we een compleet beeld hebben gekregen. Bovendien hebben we daarmee draagvlak gecreëerd binnen onze organisatie. Deze wet- en regelgeving raakt tenslotte niet alleen onze klanten, maar ook al onze eigen medewerkers.

Verzoek indienen bij onze functionaris persoonsgegevens
Op uw verzoek moeten we kunnen aantonen welke gegevens we van u verwerken, vanaf wanneer we die verwerken en hoe en hoelang we die verwerken. “Bij Heeringa Assurantiën hebben we daarom, een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Bij onze bestaande, maar ook bij nieuwe processen.”

Een verzoek tot inzage, wijzigen, beperken of overdragen van uw gegevens kunt u vanaf 25 mei indienen bij onze functionaris gegevensbescherming Harm-Jan Heeringa via tel 0515-576909 of info@heeringaassurantien.nl

Wat gebeurt er als ik een verzoek indien?
Zo snel mogelijk zullen we op uw verzoek reageren, maar uiterlijk binnen een maand. Bij complexe verzoeken kan het voorkomen dat we iets meer tijd nodig hebben, dan brengen we u hier tijdig van op de hoogte. Wanneer we geen gehoor aan uw verzoek kunnen geven, dan zullen we dit altijd onderbouwen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn verzoek?
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan eerst contact met ons op via tel. 0515-576909 of dien uw klacht in via ons klachtenformulier.

Wanneer wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Direct marketingcampagnes
Wanneer wij bij Heeringa Assurantiën een direct mailing doen dan kan het voorkomen dat we uw gegevens via derden hebben aangekocht. Hierbij gaan we ervan uit dat die partij uw gegevens rechtmatig heeft verkregen. Of we maken gebruik van algemene, openbare gegevens zoals een info-adres. In beide gevallen mogen we u met reclame aanschrijven. Naast de Privacywet gelden dan ook de regels van de Reclamecode.

Direct marketing kan ook ongeadresseerde huis-aan-huisverspreiding zijn. In dat geval zijn er geen persoonsgegevens verwerkt. Ook hier geldt de Reclamecode.

Uitschrijven of verwijderen?
Uiteraard heeft u ook het recht om ‘vergeten’ te worden. Op uw verzoek kunnen we dan al uw gegevens verwijderen. Let wel; het verzoek zelf wordt dan ook verwijderd. Het kan dan voorkomen dat u via direct marketing in de toekomst wel weer aangeschreven wordt als ‘nieuwe prospect’. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u zich beter uitschrijven, zodat we kunnen onthouden dat u geen reclame-uitingen wilt ontvangen.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Heeringa Assurantiën?

Neem dan gerust contact met ons op via tel. 0515-576909 of info@heeringaassurantien.nl